Misja

MISJA

Misją Stowarzyszenia Phari jest dążenie do tego aby sport, a w szczególności żeglarstwo było dostępne dla każdego – niezależnie od wieku czy środowiska w którym żyje, przy jednoczesnym kultywowaniu tej dziedziny i edukacji żeglarskiej.

Naszą misję spełniamy realizując cele poprzez:

– Organizowanie zajęć, obozów, wycieczek, imprez sportowych, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć sportowych mających na celu edukację prospołeczną oraz proekologiczną

– Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu sportu, turystyki i kultury fizycznej

– Popularyzowanie sportu i turystyki wśród wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo itp.

– Organizacja warsztatów, wykładów mających na celu kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie.

– Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i edukacją społeczeństwa obywatelskiego w zakresie komunikacji międzyludzkiej, ekologii, sportu i turystyki.

– Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia

– Prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi

– Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień

– Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności na rzecz czystych rzek i zbiorników wodnych poprzez propagowanie sportów ekologicznych, będących naturalną ochroną czystości wód.

– Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych

– Organizowanie imprez okolicznościowych i sportowych

– Organizowanie kursów, szkoleń dla kadry nauczycielskiej, opiekuńczej i wychowawczej.