Statut stowarzyszenia

STATUT  Stowarzyszenia PHARI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie PHARI jest organizacją w formie stowarzyszenia  na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn, zm.) oraz niniejszego statutu i  z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony, a jego siedzibą jest miasto Kraków.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo Małopolskie i gmina Mucharz. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie  może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 7

Cele stowarzyszenia:

 1. Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 2. Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych mające na celu integracje i reintegrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych
 4. Wychowywanie dzieci oraz młodzież, w tym osoby niepełnosprawne przez sport, turystykę, kulturę fizyczną
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport, turystykę i kulturę fizyczną
 6. Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym
 7. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 8. Krzewienie postaw prospołecznych – promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

§ 8

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie zajęć, obozów, wycieczek, imprez sportowych, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć sportowych mających na celu edukację prospołeczną oraz proekologiczną
 2. Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu sportu, turystyki i kultury fizycznej
 3. Popularyzowanie sportu i turystyki wśród wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo itp
 4. Organizacja warsztatów, wykładów mających na celu kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie.
 5. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i edukacją społeczeństwa obywatelskiego w zakresie komunikacji międzyludzkiej, ekologii, sportu i turystyki.
 6. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia
 7. Prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi
 8. Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień
 9. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności na rzecz czystych rzek i zbiorników wodnych poprzez propagowanie sportów ekologicznych, będących naturalną ochroną czystości wód.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 11. Organizowanie imprez okolicznościowych i sportowych
 12. Organizowanie kursów, szkoleń dla kadry nauczycielskiej, opiekuńczej i wychowawczej.
 13. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

§ 10

Działalność opisana w 9 statutu realizowana jest w formie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 11

Majątek stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków kandydatów

2) członków zwyczajnych

3) członków wspierających

4) członków honorowych

5) członków uczestników

 § 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 § 14

 1.  Członkiem kandydatem może być osoba, która złoży pisemną deklaracje członkowską, uiści wpisowe oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków Stowarzyszenia,
 2. Członek kandydat dysponuje prawami i obowiązkami takimi jak członek zwyczajny z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe oraz odbędzie staż kandydacki, przyjęcie w poczet członków nastąpi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego jest ostateczne.

§ 15

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działania zgodnych z jego celami statutowymi.

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

6) Nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

2) regularnego opłacania składek członkowskich

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszania, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 4. Członkami uczestnikami mogą być małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęci przez Zarząd. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

 

 

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań co do Stowarzyszenia.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub                 nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających.

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i chwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających

 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej “Zarządem”

3) Komisja rewizyjna

§ 20

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 21

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 22

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne

2) Nadzwyczajne

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie komisji rewizyjnej

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walnym Zebranie kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków u programu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielenie absolutorium Zarządowi

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

8) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia i ich zatrudnianie,

5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,

12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

13) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych składek związanych z działalnością Stowarzyszenia,

14) zawieranie umów współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami  i instytucjami oraz podejmowanie decyzji o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii,

15) uchwalanie regulaminów

16) podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 26

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.
 3. Kadencja Komisji rewizyjnej trawa 4 lata.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania   zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie i inne składki,

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)

4) dochody z majątku Stowarzyszenia

5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych.

§ 32

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.